TỔNG HỢP CÁC THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN HIỆN NAY

Deal Score0
Deal Score0

Bất cứ doanh nghiệp nào trong thời đại hiện nay đều cần mảng kế toán. Vai trò của kế toán là không thể phủ nhận bởi tầm quan trọng của nó đối với doanh thu doanh nghiệp, tư vấn tài chính – đầu tư, tránh thất thoát chi phí.

Và đối với một kế toán thì trước hết cần kinh nghiệm, sau đó cần tới việc luôn cập nhật, theo dõi các thông tư, chính sách mới để có thể trợ giúp được doanh nghiệp tốt nhất.

Và sau đây, dịch vụ kế toán Ttax xin chia sẻ với bạn các thông tư, nghị định mới ban hành.

Đăng kí thuế

– Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định đăng kí thuế với những trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lí và sử dụng mã số thuế; hồ sơ đăng kí, trình tự đăng kí, thủ tục đăng kí thuế; thay đổi thông tin đăng kí thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tổ chức tạm dừng kinh doanh;

Hóa Đơn 

– Thông tư 119/2014/TT-BTC cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc in ấn, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 01/6/2014, đồng thời bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC.

– Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP , sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

=> Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC – Tổng kết các quy định – thay đổi, ban hành ngày 17/6/2015.

Hóa đơn điện tử

– Thông tư 32/2011/TT-BTC (Ban hành ngày 14/3/2011, Hiệu lực 1/5/2011): hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lí hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Nghị định 119/2018/NĐ-CP ( Ban hành ngày 12/9/2018, Ngày hiệu lực 1/11/2018): qui định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lí thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lí, sử dụng hóa đơn điện tử, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân trong việc quản lí, sử dụng hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử

Thuế giá trị gia tăng

– Thông tư 119/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế ( Có hiệu lực từ ngày 01/09/2014)  với việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư Nghị định về thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, quản lí thuế, hướng dẫn kế toán, về hóa đơn.

– Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ

– Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02//2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, ngoài ra còn bổ sung Điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại nghị định quy định về thuế, những chính sách mới giúp nhà nước quản lý thuế chặt chẽ hơn trước.

=> Tất cả các hướng dẫn, quy định về thuế GTGT trên đều được hợp nhất tại văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế giá trị gia tăng do bộ tài chính ban hành ( Ban hành ngày : 9/5/2018, Hiệu lực:  9/5/2018).

Thuế thu nhập cá nhân.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

– Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân đang cư trú và có hoạt động kinh doanh;

=> Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân và luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành ( Ngày ban hành: 14/03/2016 Ngày hợp nhất: 14/03/2016)

Thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế; sửa đổi 111/2013/TT-BTC ngày 15/08-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; sửa đổi 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; ngoài ra còn sửa đổi 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC

– Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định và thi hành hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Thông tư 96/2015/TT-BTC bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC , 119/2014/TT-BTC , 151/2014/TT-BTC ; hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi.                              – Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

=> Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất thông tư hướng dẫn nghị định 218/2013/NĐ-CP và luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành (Ngày ban hành 14/9/2015, ngày hợp nhất 14/9/2015).

Tổng chục Thuế tổ chức tập huấn

Tổng chục Thuế tổ chức tập huấn

Thuế Môn bài

– Thông tư của Bộ Tài chính số 302/2016/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn về lệ phí môn bài sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

– Nghị định 139/2016/TT-BTC ngày 4/10/2016 có hiệu lực ngày 1/1/2017. Theo đó tăng mức đóng thuế Môn Bài.

Hướng dẫn kê khai thuế

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC.

– Được sửa đổi bổ sung tại các thông tư sau:

+ Thông tư 151/2014/TT-BTC

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC
+ Thông tư 26/2015/TT-BTC

Xử lí vi phạm về thuế

– Xử lí vi phạm hành chính về thuế (Kê khai sai, thiếu, nộp chậm, không nộp… tờ khai báo cáo thuế): Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

– Phạt nộp chậm tiền thuế: Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13, và được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 3 Điều 3 của Thông tư 130/2016/TT-BTC

Mục lục nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

– Thông tư 324/2016/TT-BTC ban hành hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước (NSNN) mới nhất và hướng dẫn áp dụng năm 2017.

– Thông tư 324/2016/TT-BTC  có hiệu lực 4/2/2017; thay thế quyết định 33/2008/QĐ-BTC và các Thông tư sửa đổi , bổ sung Quyết định 33

 Luật - Thông tư về kế toán

 Luật – Thông tư về kế toán

Bên trên là một số Thông tư – Nghị định mới nhất đã được Công ty Ttax cập nhập và gửi đến độc giả, hy vọng các thông tin sẽ giúp ích cho bạn về các kiến thức kế toán.

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Skip to toolbar